Phuket Rajabhat University Library

Subject cloud

This "cloud" shows the most used topics in our catalog. Click on any subject below to see the items in our collection.

Show

up to subjects

Accounting. English language Usage. Management. TIME สารบัญ กวีนิพนธ์ไทย. กองทุนหมู่บ้าน. การค้าระหว่างประเทศ. การจัดการฐานข้อมูล. การจัดการธุรกิจ. การจัดการองค์การ. การดำเนินชีวิต. การตลาด วิจัย. การตลาด. การท่องเที่ยว. การบริหาร. การบริหารงานบุคคล. การบริหารธุรกิจ. การบัญชี. การปรุงอาหาร. การพัฒนาชุมชน. การพูด. การลงทุน. การวางแผนเชิงกลยุทธ์. การวิจัย. การศึกษา การบริหาร. การศึกษา วิจัย. การศึกษา ไทย. การศึกษา. การศึกษาขั้นประถม. การสอน. การสื่อสาร. การอ่าน. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) การเงิน. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม. การเรียนรู้. การ์ตูนและภาพล้อ. ข่ายงานคอมพิวเตอร์. คณิตศาสตร์. ครู. ความคิดและการคิด. ความสำเร็จ. ความสำเร็จทางธุรกิจ. คอมพิวเตอร์. คอมพิวเตอร์กราฟิก. จิตวิทยา. จิตวิทยาประยุกต์. ธรรมะ. ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. ธุรกิจ การบริหาร. ธุรกิจ. นักประพันธ์ ไทย. นิเวศวิทยา. บทความวิจัย. บัญชีและการบัญชี. บุคคล การบริหาร. ผู้นำ. พฤติกรรมผู้บริโภค วิจัย. พิพิธภัณฑ์. พุทธศาสนา. ฟิสิกส์. ภาพยนตร์ ภาพยนตร์. ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษา. ภาษาอังกฤษ บทสนทนาและวลี. ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์. ภาษาไทย การศึกษาและการสอน. ภาษาไทย การใช้ภาษา. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- รวมเรื่อง. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วรรณคดีไทย ประวัติและวิจารณ์. วรรณคดีไทย. วัฒนธรรมไทย. วิจัย. สถิติ. สมุนไพร. สังคมวิทยา. สิ่่งแวดล้อม. สุขภาพ. หนังสือพิมพ์. หนังสือสำหรับเด็ก. องค์การ การบริหาร. อาหาร,การปรุง. อาหาร. อาเซียน. อินเตอร์เน็ต [ข่ายงานคอมพิวเตอร์] เรื่องสั้น รวมเรื่อง. เว็บไซต์ การออกแบบ. เศรษฐศาสตร์. แคลคูลัส. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. โปรแกรมคอมพิวเตอร์. โภชนาการ. ไทย การเมืองและการปกครอง. ไทย ความเป็นอยู่และประเพณี. ไทย ชีวประวัติ. ไทย ประวัติศาสตร์. ไทย ภาวะเศรษฐกิจ.
หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เลขที่ 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-523290 โทรสาร: 076-523290 อีเมล์งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : libpkru_lms@pkru.ac.th